Kloakarbejde

Autoriseret Kloakmester arbejde:

Alt kloakarbejde er autoriseret arbejde.
Det siger loven - uanset om det drejer sig om nye installationer eller reparation af eksisterende kloakker.

Eneste undtagelse er etablering af faskiner.
Ved at benytte en autoriseret kloakmester sikres et helt og velfungerende kloaknet, hvilket er altafgørende for hygiejne og sundhed.

Kunder vil jævnligt støde på firmaer, der tilbyder at udføre kloakarbejde uden at være i besiddelse af den lovpligtige autorisation. Vi opfordrer derfor forbrugerne til - inden man indgår aftale om udførelse af kloakarbejde - at sikre sig at virksomheden kan dokumenterer, at den er autoriseret.
Det er bygherrens/husejerens ansvar, at loven bliver overholdt. Ved at benytte en autoriseret kloakmester påtager kloak- mesteren sig ansvaret for, at kloakarbejdet udføres korrekt, at installationen er i for- svarlig stand og at de nødvendige tilladelser er på plads.
En kloak er konstrueret til at være selvrensende og skal kun højtryks-spules, når der er noget galt med den - ellers ikke.
Med vores moderne tv-udstyr kan vi effektivt og med stor præcision lokalisere fejl og skader på kloaksystemet, så som sætningsskader, forskudte samlinger, rørbrud, rødder eller rotteskader.

Som husejer kan man selv gøre en indsats for at vedligeholde sit afløbsanlæg og dermed forhindre lugtgener, fugtskader og forstoppelse.
Husejeren bør regelmæssigt tilse og rense sine gulvafløb, vandlåse, tagvandsbrønde og nedløbsbrønde.

Ligeledes bør man rense tagrenderne hvert efterår, så man undgår, at nedløbsrørene stoppes til af blade.
Den eneste form for kloakarbejde, som husejeren selv må udføre, er etablering af en faskine med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra tage.

Kommunen skal give tilladelse, og husejeren er selv ansvarlig for, at arbejdet udføres efter de gældende forskrifter i Bygningsreglementet.

Leon Hansen

 

 

 

 

 

 


Hos PH fokuserer vi på, at kunden er tilfreds og at arbejdet er håndværksmæssigt korrekt udført.

Vi har erfaring indenfor private kunder, virksomheder og boligforeninger

læs mere

Leon Hansen
 

 

 


Kloak opgaver
Vi garanterer professionelt og lovligt arbejde, desuden er PH Entreprenøren
tilsluttet og godkendt af kloakmestrenes kvalitetskontrol.

Din garanti for et professionelt og lovligt arbejde.

Udpluk:
• Spildevandskloak
• Regnvandskloak
• Reparationer og fejlfinding ved hjælp af tv-inspekton
• Højvandslukker og rottespærrer
• Pumpebrønde
• Nedsivningsanlæg og regnvandsfaskiner

Højvandslukke

Har du problemer med opstigende vand i gulvafløbet, toilettet eller i brønde på din ejendom er det en rigtig god idé, at få monteret et højvandslukke.

Problemet med opstigende vand i gulvafløb, toiletter eller brønde kan opstå i forbindelse med kraftige regnskyld, hvor hovedkloakken ikke kan nå at lede regnvandet væk, hurtigt nok. Eller hvis dine afløb ligger for lavt i forhold til kloakken ude i vejen. Så sker der et tilbageløb i kloakken, som kan medføre oversvømmelse af kældre og andre lavere liggende områder.

Få en tør kælder ! - omfangsdræn

Når der trænger vand ind i kælderen kan det bl.a. skyldes nedsivende vand eller for højt grundvand. I de fleste tilfælde kan det afhjælpes med et omfangsdræn.

Efter gravearbejdet monteres fugt- og varmeisolering, samt drænplader
på kældervæg. I princippet svarer det til, at man lægger en “tagrende”, der leder vandet væk fra huset.

En fugtig kælder giver skimmelsvampe gode vækstbetingelser. En tør kælder giver langt flere anvendelsesmuligheder og gør dit hus sundt.

Få et uforpligtende tilbud - Vi har alle maskinerne, som kan komme ind i
de mindste kroge. Før man beslutter sig for at dræne, er der en række spørgsmål og mindre undersøgelser, som bør være på plads. Vi kommer
gerne forbi og giver dig et uforpligtende tilbud.

Rottespære

Før der installeres en rottespærre er det vigtigt, at man kender sit kloaksystem og får udbedret eventuelle fejl på kloakken inden beslutningen om en rotte- spærre træffes.

En tv-inspektion kan kortlægge kloaksystemet ligesom den vil afsløre eventuelle kloakdefekter i form af utætheder, brud og lignende på kloakledningen. I langt de fleste tilfælde er det brud på kloakken, der er årsag til rotter i huset.


Spilde- og regnvandskloak

Det kan være, at der skal ske ændringer af forhold på din egen ejendom, vedrørende din kloakering. Hvis du skal have ændret dine egne nuværende anlæg, som udgangspunkt skal man selv betale for ændringen, med mindre der f.eks er tale om en forsikringsskade. Det kan bl.a. være ændringer af afløb for spildevand og tagvand, hvor spildevand og regnvand skilles ad.

Typiske opgaver er, nybygning, udvidelse af eksisterende bolig eller omfangsdræn.

Inden du går i gang med kloakarbejde skal du anmelde det til kommunen. Kontakt kommunen for at få oplysninger om størrelsen på tilslutnings- og vandafledningsbidraget.

danskekloakmestre

danskekloakmestre